51

دانلود ویدیوی فرازی در بیات عرب ـ استاد ناصر گلستانی داریانی ـ۱۳۸۱ از آپارات

مدرس ـ مشاور ـ داور..... مقطعی در (مقام بیاتی) ـ نوعی صعود در ابتدای بیات
۱۸:۵۷:۱۸, ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اپارات