36

دانلود ویدیوی خصوصی سازی و پاسخگویی عمومی: مقایسه پاسخگویی عمومی در بخش دولتی و بخش خصوصی.- فا ( فیلم ) از

خصوصی سازی و پاسخگویی عمومی: مقایسه پاسخگویی عمومی در بخش دولتی و بخش خصوصی.- فانی علی اصغر دانایی فرد حسن.- مدیریت دولتی ‎1388. بررسی زمینه های اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بستر قانون محاسبات عمومی کشور از دیدگاه ذیحسابان.- احمدی پرویز ...
۱۸:۱۳:۵۳, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷