11

دانلود ویدیوی نگرش مدیران ارشد کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی ( فیلم ) از

نگرش مدیران ارشد کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی مدیریت تحول در سازمان نگرش مدیران ارشد کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی مدیریت تحول در سازمان نگرش مدیران ارشد کارکنان روابط عمومی ...
۰۶:۵۸:۱۴, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷