31

دانلود ویدیوی تزریق یک کیلو وهفتصدوپنجاه گرم مرفین به بیمار بیچاره ( کیلیپ ) از

تزریق یک کیلو وهفتصدوپنجاه گرم مرفین به بیمار بیچاره
۱۹:۰۰:۳۲, ۲۳ آبان ۱۳۹۶