33

دانلود ویدیوی غزل و دکلمه امپراطور: با رشوه و به زور دهن بند شان کنند دشمن بجای دوستی ترفند شان کنند (فیلم) از آپارات

با رشـــــوه و به زور دهن بند شان کنند دشمــن بجای دوستـــــی ترفند شان کنند با نام های مختلف و رتبــــــه های ننگ آقـــا و شیـــخ گفتـــــه برومند شان کنند جـــام فســـاد و کینه دهند دستشان همیش زهـــــر کشنده در عسل و قنــد شان کنند در پیش خصم سجــده ی بی غیرتی زنند توهیـن به کیش و دین و خداوند شان کنند همچون سگان گشنــــه ی ولگرد لقمه جو با یک قــــــلاده نوکــــر و پاوند شان کنند بردنــــــد آبـــروی خود و ملک خویش را طفل دوسالــه مسخــــــره و خند شان کنند این ملک را به الجه گرفتند که بعد مرگ میــــــر
۰۹:۳۱:۱۱, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
اپارات