ظرفیت ایجاد شغل جدید برای 700 نفر در استهبان وجود دارد