تولید محصولات باغی استان کرمانشاه به ۲۵۰ هزار تن رسیده است